Raport Bieżący nr 14/2015

Zarząd Devoran S.A. (dalej jako Emitent), niniejszym informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 18 sierpnia br., powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 sierpnia 2015 roku obniżenia kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy Emitenta został obniżony o kwotę 9.095.690,00 zł, tj. z kwoty 9.377.000,00 zł do kwoty 281.310,00 zł poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 10,00 zł każda na 0,30 zł każda.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.