(ESPI) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pani Izabeli Karaszewskiej.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem udział głosów Pani Izabeli Karaszewskiej w ogólnej liczbie głosów Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. osiągnął poziom 13,44%.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w wyniku zawartej w dniu 30 lipca 2013 roku umowy cywilno-prawnej poza rynkiem regulowanym.

Przed zawarciem w/w transakcji Pani Izabela Karaszewska nie posiadała akcji Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A.

Po zawarciu w/w transakcji Pani Izabela Karaszewska posiada 6.835.000 akcji imiennych, stanowiących 14,57% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 13.670.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 13,44% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

(ESPI) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. informuje, iż w dniu 31 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pani Anety Jurkiewicz.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem udział głosów Pani Anety Jurkiewicz w ogólnej liczbie głosów Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. zmniejszył się o 6.835.000 sztuk akcji imiennych.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie akcji nastąpiła w wyniku umowy sprzedaży akcji z dnia 30 lipca 2013 roku.

Po w/w zmianie Aneta Jurkiewicz posiada łącznie 6.446.004 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 6,84% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 6,35% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Liczba głosów wynosi 6.446.004 sztuki.

Przed w/w zmianą Aneta Jurkiewicz posiadała 13.281.004 akcji zwykłych na okaziciela oraz imiennych, stanowiących 14,10% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 19,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Liczba głosów wynosiła 20.062.004 sztuk.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

(EBI) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 31 lipca 2013 roku Pan Tomasz Kalisz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. z dniem 1 sierpnia 2013 roku. Pan Tomasz Kalisz złożył rezygnację z przyczyn osobistych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Zmiana Zarządu Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A.

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 31 lipca 2013 roku Pan Damian Ponczek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. z dniem 31 lipca 2013 roku. Pan Damian Ponczek złożył rezygnację z przyczyn osobistych.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. podjęła Uchwałę, na mocy której z dniem 31 lipca 2013 roku powołano Pana Jana Karaszewskiego na Prezesa Zarządu Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Podpisanie porozumienia z Pfizer Inc. z siedzibą w USA

Zarząd spółki Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. niniejszym informuje, że w dniu 1 lipca 2013 roku otrzymał porozumienie podpisane w Stanach Zjednoczonych dnia 27 czerwca 2013 roku przez koncern Pfizer Inc. z siedzibą w USA , Nowy Jork, 235 East 42nd Street i Pfizer Products Inc. z siedzibą w USA, Connecticut 06340, Eastern Point Road, Groton reprezentowany przez Panią Tiffany Trunko, Vice President & Assistant General Counsel – Trademarks, na mocy którego zostały zakończone wszelkie spory dotyczące znaków handlowych.

Na mocy porozumienia zarówno Pfizer Inc. z jednej strony jak i Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A., Vguara Inc . (następca Viaguara US Inc.), Pan Mirek Wierzbowski z drugiej strony, odstępują od dochodzenia wszelkich roszczeń, wezwań do pokrycia kosztów, naprawy szkód w stosunku do spraw jakie powstały w przeszłości oraz w związku z tym mogą się pojawić w przyszłości. Tym samym umowa ta kończy wieloletnie negocjacje. Porozumienie w imieniu Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. zostało podpisane przez pełnomocnika Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Damian Ponczek – Prezes Zarządu

(ESPI) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 27.06.2013 r.

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. przekazuje poniżej wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku:

1. ANETA JURKIWEICZ:
ilość głosów: 20 062 004
% głosów na WZA: 51,26%
% głosów w oólnej liczbie głosów: 19,74%

2. HENRYK PRZYBYŁOWSKI:
ilość głosów: 4 000 050
% głosów na WZA: 10,35%
% głosów w oólnej liczbie głosów: 3,93%

3. LECH PRZYŁUSKI:
ilość głosów: 4 000 000
% głosów na WZA: 10,22%
% głosów w oólnej liczbie głosów: 3,93%

4. JERZY ORŁOWSKI:
ilość głosów: 3 000 100
% głosów na WZA: 7,67%
% głosów w oólnej liczbie głosów: 2,95%

5. ADAM CZUPITA:
ilość głosów: 2 600 000
% głosów na WZA: 6,64%
% głosów w oólnej liczbie głosów: 2,56%

6. MIROSŁAW WIERZBOWSKI:
ilość głosów: 2 000 000
% głosów na WZA: 5,11%
% głosów w oólnej liczbie głosów: 1,97%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

(EBI) Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2013 r.

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść powziętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2013 roku.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Damian Ponczek – Prezes Zarządu

(EBI) Raport Roczny za 2012 rok

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za rok obrotowy 2012.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Damian Ponczek – Prezes Zarządu

(EBI) Zmiana terminu publikacji Raportu rocznego za 2012 rok

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A., w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 4/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r., niniejszym informuje iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości Raportu rocznego za 2012 rok. Pierwotnie wyznaczony termin publikacji na dzień 14 czerwca 2013 r. decyzją Zarządu zostaje zmieniony na dzień 24 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
– Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Damian Ponczek – Prezes Zarządu

(ESPI) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 27 czerwca 2013 roku oraz projekty uchwał

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2013 roku, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Jastrzębowskiego 24/U07 o godzinie 10.00.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektem uchwał Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Wynajem, zakup i modernizacja nieruchomości komercyjnych

Kontakt

Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

tel.: 22 548 01 45
fax: 22 548 00 01
e-mail: office@devoran.pl