(ESPI) Akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZA

 

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgodnie z zapisem art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 31 grudnia 2013 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów.

Liczba akcji na NWZA: 33.255.000 sztuk

1. Michalski Łukasz – 4.600.000 akcji uprawniających do 4.600.000 głosów, co stanowiło 13,83% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 4,53% ogólnej liczny głosów.
2. Lachera Ewa – 4.600.000 akcji uprawniających do 4.600.000 głosów, co stanowiło 13,83% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 4,53% ogólnej liczny głosów.
3. Przybyłowski Henryk – 4.050.000 akcji uprawniających do 4.050.000 głosów, co stanowiło 12,18% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 3,98% ogólnej liczny głosów.
4. Marczak Przemysław – 6.000.000 akcji uprawniających do 6.000.000 głosów, co stanowiło 18,04% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 5,90% ogólnej liczny głosów.
5. Karaszewska Izabela – 6.835.000 akcji uprawniających do 13.670.000 głosów, co stanowiło 41,11% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 13,45% ogólnej liczny głosów.

(EBI) Korekta raportu bieżącego nr 32/2013 z dnia 31.12.2013r. Emisja obligacji

W związku z opublikowaniem raportu bieżącego nr 32/2013 z dnia 31.12.2013r. o Emisji obligacji Zarząd Devoran Spółka Akcyjna przesyła korektę raportu. Raport został uzupełniony o szczegółowe warunki emisji obligacji.

Treść raportu przed korektą:

„Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Devoran), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego niniejszym informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 r. Devoran. wyemitował obligacje, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Devoran.
Przedmiotem emisji obligacji było wyemitowanie 7.000 sztuk obligacji serii AA, o numerach seryjnych od 0001 do 7000, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 7.000.000,00 złotych, po cenie emisyjnej 1.000,00 złotych każda i łącznej cenie emisyjnej 7.000.000,00 złotych, 28.000 sztuk obligacji serii AB, o numerach seryjnych od 00001 do 28000, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 28.000.000,00 złotych, po cenie emisyjnej 1.000,00 złotych każda i łącznej cenie emisyjnej 28.000.000,00 złotych, 29.015 sztuk obligacji serii AC, o numerach seryjnych od 00001 do 29015, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 29.015.000,00 złotych, po cenie emisyjnej 1.000,00 złotych każda i łącznej cenie emisyjnej 29.015.000,00 złotych.,31.200 sztuk obligacji serii AD, o numerach seryjnych od 00001 do 31200, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 31.200.000,00 złotych, po cenie emisyjnej 1.000,00 złotych każda i łącznej cenie emisyjnej 31.200.000,00 złotych za łączną kwotę 95 215 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście piętnaście tysięcy złotych).”

Treść raportu po korekcie:

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Devoran), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego niniejszym informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 r. Devoran. wyemitował cztery serie obligacji, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Devoran na następujących szczegółowych warunkach:

1.1 Przedmiotem emisji jest do 7.000 (słownie: siedem tysięcy) obligacji imiennych serii AA o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Obligacje emitowane są jako obligacje imienne i będą posiadały formę dokumentu. Obligacje są emitowane jako Obligacje zabezpieczone. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 10% w skali roku , liczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. Dzień Wykupu Obligacji ustala się na dzień 30 grudnia 2016 roku.

1.2 Przedmiotem emisji jest do 28.000 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy) obligacji imiennych serii AB o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Obligacje emitowane są jako obligacje imienne i będą posiadały formę dokumentu. Obligacje są emitowane jako Obligacje zabezpieczone. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 10% w skali roku liczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. Dzień Wykupu Obligacji ustala się na dzień 30 grudnia 2016 roku.

1.3 Przedmiotem emisji jest do 29.015 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy piętnaście) obligacji imiennych serii AC o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Obligacje emitowane są jako obligacje imienne i będą posiadały formę dokumentu. Obligacje są emitowane jako Obligacje niezabezpieczone. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 10% w skali roku liczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. Dzień Wykupu Obligacji ustala się na dzień 30 grudnia 2016 roku.

1.4 Przedmiotem emisji jest do 31.200 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście) obligacji imiennych serii AD o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Obligacje emitowane są jako obligacje imienne i będą posiadały formę dokumentu. Obligacje są emitowane jako Obligacje niezabezpieczone. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 10% w skali roku liczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. Dzień Wykupu ustala się na dzień 30 grudnia 2016 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Porozumienie o potrąceniu wierzytelności (zawarcie istotnej umowy)

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (dalej: Załącznik).

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Devoran), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego niniejszym informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 r. Devoran. zawarł istotną umowę w rozumieniu § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (dalej: Umowa). Jednocześnie Devoran przekazuje następujące informacje dotyczące zawartej Umowy.

1. Data zawarcia Umowy:
30 grudnia 2013 r.

2. Strony Umowy:
a) Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, NIP: 1132389774, REGON: 015275142, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000260376 –
b) Dom Maklerski IDM S.A. – DM IDMSA

3. Przedmiot oraz istotne warunki Umowy:
Przedmiot umowy stanowi wzajemne potrącenie wierzytelności przysługujących DM IDMSA z tytułu sprzedaży akcji spółki działającej pod firmą Electus S.A. z siedzibą w Lubinie wpisanej do KRS pod numerem 0000156248, REGON: 390745870 w łącznej kwocie 95 215 421,16 zł (o których DM IDMSA poinformował w raporcie bieżącym nr 52/2013) z wierzytelnościami Devoran z tytułu objęcia przez DM IDMSA obligacji (o których DM IDMSA poinformował w raporcie bieżącym nr 54/2013) w łącznej kwocie 95 215 000,00 zł

5. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów.

6. Umowa została uznana za istotną umowę, ponieważ stosownie do treści Załącznika przedmiot Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Devoran.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Zawarcie istotnej umowy – przydział obligacji

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (dalej: Załącznik).

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Devoran), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego niniejszym informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 r. Devoran. zawarł istotną umowę w rozumieniu § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (dalej: Umowa). Jednocześnie Devoran przekazuje następujące informacje dotyczące zawartej Umowy.

1. Data zawarcia Umowy:
30 grudnia 2013 r.

2. Strony Umowy:
a) Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, NIP: 1132389774, REGON: 015275142, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000260376 – Emitent
b) Dom Maklerski IDM S.A. – DM IDMSA

3. Przedmiot oraz istotne warunki Umowy:
W dniu 30 grudnia 2013 r.. w związku z dokonanym zapisem na obligacje Emitenta przez DM IDMSA, Devoran dokonał przydziału na rzecz DM IDMSA 7.000 sztuk obligacji serii AA, o numerach seryjnych od 0001 do 7000, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 7.000.000,00 złotych, po cenie emisyjnej 1.000,00 złotych każda i łącznej cenie emisyjnej 7.000.000,00 złotych, 28.000 sztuk obligacji serii AB, o numerach seryjnych od 00001 do 28000, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 28.000.000,00 złotych, po cenie emisyjnej 1.000,00 złotych każda i łącznej cenie emisyjnej 28.000.000,00 złotych, 29.015 sztuk obligacji serii AC, o numerach seryjnych od 00001 do 29015, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 29.015.000,00 złotych, po cenie emisyjnej 1.000,00 złotych każda i łącznej cenie emisyjnej 29.015.000,00 złotych.,31.200 sztuk obligacji serii AD, o numerach seryjnych od 00001 do 31200, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 31.200.000,00 złotych, po cenie emisyjnej 1.000,00 złotych każda i łącznej cenie emisyjnej 31.200.000,00 złotych za łączną kwotę 95 215 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście piętnaście tysięcy złotych).

5. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów.

6. Umowa została uznana za istotną umowę, ponieważ stosownie do treści Załącznika przedmiot Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Devoran.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Emisja obligacji

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (dalej: Załącznik).

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Devoran), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego niniejszym informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 r. Devoran. wyemitował obligacje, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Devoran.
Przedmiotem emisji obligacji było wyemitowanie 7.000 sztuk obligacji serii AA, o numerach seryjnych od 0001 do 7000, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 7.000.000,00 złotych, po cenie emisyjnej 1.000,00 złotych każda i łącznej cenie emisyjnej 7.000.000,00 złotych, 28.000 sztuk obligacji serii AB, o numerach seryjnych od 00001 do 28000, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 28.000.000,00 złotych, po cenie emisyjnej 1.000,00 złotych każda i łącznej cenie emisyjnej 28.000.000,00 złotych, 29.015 sztuk obligacji serii AC, o numerach seryjnych od 00001 do 29015, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 29.015.000,00 złotych, po cenie emisyjnej 1.000,00 złotych każda i łącznej cenie emisyjnej 29.015.000,00 złotych.,31.200 sztuk obligacji serii AD, o numerach seryjnych od 00001 do 31200, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 31.200.000,00 złotych, po cenie emisyjnej 1.000,00 złotych każda i łącznej cenie emisyjnej 31.200.000,00 złotych za łączną kwotę 95 215 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście piętnaście tysięcy złotych).

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Devoran), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego niniejszym informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 r. Devoran. zawarł istotną umowę w rozumieniu § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (dalej: Umowa). Jednocześnie Devoran przekazuje następujące informacje dotyczące zawartej Umowy.

1. Data zawarcia Umowy:
30 grudnia 2013 r.

2. Strony Umowy:
a) Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, NIP: 1132389774, REGON: 015275142, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000260376 – Kupujący
b) Dom Maklerski IDM S.A. – Sprzedający
dalej łącznie – Strony

3. Przedmiot oraz istotne warunki Umowy:
W dniu 30 grudnia 2013 r. Strony zawarły szereg umów na mocy których Devoran nabył 8 180 019 (słownie: osiem milionów sto osiemdziesiąt tysięcy dziewiętnaście) akcji spółki działającej pod firmą Electus S.A.
z siedzibą w Lubinie wpisanej do KRS pod numerem 0000156248, REGON: 390745870 o wartości nominalnej w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, za łączną kwotę 95 215 421, 16 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych szesnaście groszy).

5. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów.

6. Umowa została uznana za istotną umowę, ponieważ stosownie do treści Załącznika przedmiot Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Devoran.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(ESPI) Zmiana porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 31 grudnia 2013 roku

 

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, iż w dniu 18 grudnia wpłynęła do Spółki informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 grudnia 2013 r., dokonanej na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Zmiana porządku obrad polega na dodaniu do porządku obrad ogłoszonego w dniu 5 grudnia 2013 r. punktów 10A, 10B, 10C, 10D.

Wobec powyższego zmieniony na wniosek akcjonariusza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
10A. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie.
10B. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10C. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wierzytelności Spółki.
10D. Informacja Zarządu Spółki i dyskusja uzupełniona pytaniami do Zarządu w sprawie:
a) pożyczek udzielonych przez Spółkę w roku 2012 i 2013, w szczególności w sprawie pożyczek w kwocie 366.826,00 zł, które w sprawozdaniu finansowym za rok 2012 zostały ujęte w aktywach obrotowych Spółki w pozycji inwestycje krótkoterminowe,
b) transakcji sprzedaży akcji spółki ViaGuara US. Inc., w szczególności z kim i na jakich warunkach dokonana została rzeczona transakcja oraz czy Zarząd należycie zabezpieczył interes Spółki w związku z tą transakcją, a także dlaczego nie została do dzisiaj zapłacona za nie cena.
c) stanu wierzytelności Spółki, w szczególności w sprawie wierzytelności z tytułu sprzedaży akcji spółki ViaGuara US Inc., dokonanego w 2012 r. odpisu aktualizującego należności długoterminowe na kwotę 4,22 mln złotych, podejmowanych przez Zarząd Spółki działań w celu windykacji należności.
d) Inwestycji w spółkę Rocklin Sp. z o.o. w szczególności stanu zainwestowanych środków, stanu rozwoju tej inwestycji i jej rentowności.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad NWZ.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu ujednoliconą treść nowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a także „Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia” wraz z uzasadnieniem dla nowo umieszczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia oraz formularz do głosowania poprzez pełnomocnika na NWZ.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect

Zarząd Spółki informuje o niezawinionym incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”). Wskazane naruszenie dotyczy nieprzekazania informacji o zmianie porządku obrad w NWZA Devoran Spółka Akcyjna, które odbędzie się 31 grudnia 2013 roku.

Dnia 18 grudnia 2013 roku do siedziby Spółki wpłynęło pismo z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie opublikowania raportu z nowym porządkiem obrad NWZA Spółki zwołanego na dzień 31.12.2013r. W piśmie wskazano iż 9 grudnia Giełda otrzymała do wiadomości dokument będący wnioskiem o umieszczenie określonych spraw
w porządku obrad walnego zgromadzenia spółki Devoran S.A., podpisany przez akcjonariuszy Spółki reprezentujących łącznie 5,26% kapitału zakładowego oraz 4,85% ogólnej liczby głosów, którego to dokumentu Spółka nie otrzymała. Po otrzymaniu informacji z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Spółka opublikowała w raporcie nr 29/2013 w dniu 20.12.2013r. nowy porządek obrad wg żądania akcjonariuszy.

Podstawa prawna: Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Rejestracja zmian w KRS – m.in. zmiana nazwy i przedmiotu działalności Spółki oraz zmian w Statucie Spółki

Zarząd Spółki Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dawniej Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna) ( „Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu 04 grudnia 2013 r. w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 października 2013 r. zostały zarejestrowane następujące zmiany:
– nowa nazwa Spółki: Devoran Spółka Akcyjna
– zmiany w organach Spółki,
– zmiany w przedmiocie działalności

Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:
” 1. Firma spółki brzmi: Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna.
Nowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:
” 1. Firma spółki brzmi: Devoran Spółka Akcyjna.

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Produkcja napojów (PKD 15.9),
2) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1),
3) Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt (PKD 51.2),
4) Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu (PKD 51.3),
5) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.4),
6) Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (PKD 51.5),
7) Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.8),
8) Pozostałą sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z),
9) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.2),
10) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 52.3),
11) Sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.4),
12) Transport drogowy towarów (PKD 60.24),
13) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 63.11.C),
14) Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C),
15) Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 63.40.C),
16) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych (PKD 73.10E),
17) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
18) Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),
19) Reklama (PKD 74.40.Z),
20) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z).
Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, podjecie działalności w tym zakresie przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.”
Nowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),
Pozostałe badania i analizy techniczne(PKD 71.20.B),
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach(PKD 73.12.D),
Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym(PKD 35.23.Z),
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów(PKD 82.30.Z),
Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych(PKD 11.07.Z),
Pozostała działalność wydawnicza(PKD 58.19.Z)
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów(PKD 52.10.B),
Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych(PKD 52.24.C),
Produkcja win gronowych(PKD 11.02.Z),
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych(PKD 59.11.Z),
Pozostałe pośrednictwo pieniężne(PKD 64.19.Z),
Zarządzanie rynkami finansowymi(PKD 66.11.Z),
Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych(PKD 46.34.B),
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek(PKD 68.10.Z),
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi(PKD 68.20.Z),
Produkcja cydru i pozostałych win owocowych(PKD 11.03.Z),
Przesyłanie energii elektrycznej(PKD 35.12.Z),
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych(PKD 73.12.B),
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw(PKD 46.31.Z),
Wytwarzanie energii elektrycznej(PKD 35.11.Z),
Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.26.Z),
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja(PKD 70.21.Z),
Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych(PKD 60.20.Z),
Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.21.Z),
Działalność agencji reklamowych(PKD 73.11.Z),
Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat(PKD 66.21.Z)
Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego(PKD 09.10.Z),
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi(PKD 59.12.Z),
Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych(PKD 11.04.Z),
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych(PKD 64.99.Z),
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych(PKD 59.13.Z),
Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi(PKD 11.01.Z),
Handel energią elektryczną(PKD 35.14.Z),
Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.25.Z),
Dystrybucja energii elektrycznej(PKD 35.13.Z),
Działalność holdingów finansowych(PKD 64.20.Z),
Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin(PKD 46.22.Z),
Transport drogowy towarów(PKD 49.41.Z),
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych(PKD 46.34.A),
Górnictwo gazu ziemnego(PKD 06.20.Z),
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych(PKD 72.19.Z)
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt(PKD 46.21.Z),
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania(PKD 70.22.Z),
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych(PKD 46.35.Z),
Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.29.Z),
Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt(PKD 46.23.Z),
Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu(PKD 46.77.Z),
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych(PKD 66.19.Z),
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji(PKD 73.12.A),
Działalność pozostałych agencji transportowych(PKD 52.29.C),
Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych(PKD 64.30.Z),
Wytwarzanie paliw gazowych(PKD 35.21.Z),
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.78.Z),
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.73.Z).
Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, podjęcie działalności w tym zakresie przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.”

W załączeniu Emitent przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI)Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 grudnia 2013 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 grudnia 2013 r. o godz. 13.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Ilony Zielińskiej ul. al. KEN 47 / 58. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Wynajem, zakup i modernizacja nieruchomości komercyjnych

Kontakt

Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

tel.: 22 548 01 45
fax: 22 548 00 01
e-mail: office@devoran.pl