Realizacja działań w ramach rozszerzonego przedmiotu działalności

Raport bieżący nr 6/2018

W nawiązaniu do raportu nr 2/2018 z dnia 19.01.2018 r. oraz w związku z rozszerzeniem przez NWZA w dniu 16.02.2018 r. przedmiotu działalności, Zarząd Spółki Devoran S.A. ( dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 19.02.2018 r. Emitent nabył za kwotę łączną 47.042,58 złotych brutto dwa zestawy serwerów, które będą wykorzystywane w pierwszym etapie testów dotyczących wydobywania kryptowalut i udzielania mocy sieci blockchain. Testy będą trwały przez okres 4 tygodni. Po tym okresie Emitent przedstawi wyniki testów i podejmie decyzje dotyczące rozbudowy serwerowni o kolejne urządzenia.

Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 16 lutego 2018 r.

Raport bieżący nr 5/2018

Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 16 lutego 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 16 lutego 2018 r.:

POLISH AMERICAN INVESTMENT FUND, LLC
Liczba akcji zarejstrowanych na NWZA – 11750000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji – 11750000
Udział głosów na NWZA – 67,75 %
Udział w ogólnej liczbie głosów – 4,98 %

CEZARY JASIŃSKI
Liczba akcji zarejestrowanych na NWZA – 325000
Liczba głosów z zaresjestrowanych akcji – 32500
Udział głosów na NWZA – 18,74 %
Udział w ogólnej liczbie głosów – 1, 38 %

PROFIT INVESTMENT LLC
Liczba akcji zarejstrowanych na NWZA – 234271
Liczba głosów z zarejstrowanych akcji – 234271
Udział głosów na NWZA – 13,51 %
Udział w ogólnej liczbie głosów – 0,99 %

Zmiany Statutu Spółki

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 16 lutego 2018 r. podjęło uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki obejmujące:
– zmianę firmy (nazwy) Spółki,
– zmianę § 6 Statutu Spółki w pkt 56 zastępując kropkę przecinkiem i dopisuje się nowe przedmioty działalności.

W związku z powyższym Spółka w załączeniu przekazuje nowe brzmienie Statutu Spółki uwzględniające zmiany wynikające z uchwał Walnego Zgromadzenia.

Informacja o dokonaniu rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy zostanie przekazana w formie raportu bieżącego niezwłocznie po powzięciu przez Spółkę informacji o rejestracji zmian Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Statut.pdf

 

 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 lutego 2018 roku NWZ Spółki dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki powołując do Rady Nadzorczej nowego członka w osobie Pana Jana Karaszewskiego.

Pozostały skład członków Rady Nadzorczej nie ulega zmianie.

Skład Rady Nadzorczej Spółki po zmianach w dniu dzisiejszym:
1. Jan Karaszewski – członek RN
2. Katarzyna Mielczarek – członek RN
3. Jerzy Karaszewski – członek RN
4. Krzysztof Moszkiewicz – członek RN
5. Michał Tymczyszyn – członek RN

Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączniku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jan Karaszewski – życiorys.pdf

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 16 lutego 2018 r.

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2018 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść uchwał.pdf

Podpisanie umowy na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań Spółki za 2017 i 2018 rok

Zarząd DEVORAN S.A. („ Emitent”, „Spółka”) informuje iż w dniu dzisiejszym tj. 25 stycznia 2018 r. podpisał umowę na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2017. i 2018 z IAUDIT Sp. z o.o. podmiotem uprawnionym do wykonania tych badań.

Dane o podmiocie:
IAUDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Górczewska 11/4; 01-189 Warszawa wpisaną na listę biegłych rewidentów przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3828.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie(„Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

1.Raport kwartalny za I kwartał 2018 r. (jednostkowy i skonsolidowany): 14 maja 2018 r.
2.Raport roczny za 2017 r.(jednostkowy i skonsolidowany): 21 marca 2018 r.
3.Raport kwartalny za II kwartał 2018 r (jednostkowy i skonsolidowany).: 14 sierpnia 2018 r.
4.Raport kwartalny za III kwartał 2018 r. (jednostkowy i skonsolidowany): 14 listopada 2018 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez spółkę Profit Investments LLC z siedzibą w Lewes, Stany Zjednoczone – będącą osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki – Panem Przemysławem Marczakiem.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

ZAWIADOMIENIE ART 19 UST 1 MAR.pdf

Kierunkowe plany rozwoju – rozszerzenie zakresu działalności

Raport bieżący 2/2018

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent), informuje, że w dniu dzisiejszym zwołał
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 lutego 2018 r. (raportem ESPI nr 1/2018 z dnia 19 stycznia 2017 r), które w porządku obrad zawiera m.in. rozszerzenie przedmiotu działalności i zmianę nazwy Emitenta.

Zarząd Emitenta rekomenduje rozszerzenie przedmiotu działalności w obszarze rozwoju rozwiązań
technologicznych – ze szczególnym uwzględnieniem technologii blockchain – dla sektora informatycznego i finansowego.
Głównymi obszarami działalności Spółki miałyby być w przyszłości:
– tworzenie rozwiązań i planów marketingowych społecznościom blockchain,
– budowa zaplecza serwerowni („koparek”) spełniających wysoką wydajność mocy obliczeniowych i udzielanie tej mocy sieci blockchain,
– nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi celem rozwoju tehnologii blockchain.
Działalność dotychczasowa polegająca na inwestowaniu w nieruchomości komercyjne będzie kontynuowana.

Zarząd Emitenta uważa, że w przyszłości jego główne przychody będą generowane w oparciu o planowany zakres nowej działalności stąd tez podjął decyzję o zaproponowaniu zmiany nazwy Emitenta oraz wprowadzeniu do Statutu zmian w zakresie prowadzonej działalności poprzez dodanie nowych punktów. Realizacja ww. planów rozwoju będzie możliwa po zaakceptowaniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozszerzenia przedmiotu działalności.

Wynajem, zakup i modernizacja nieruchomości komercyjnych

Kontakt

Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

tel.: 22 548 01 45
fax: 22 548 00 01
e-mail: office@devoran.pl