Raport bieżący 9/2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszwie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż na stronie internetowej Emitenta: www.devoran.pl w zakładce Oferta Publiczna w dniu 7 grudnia 2016 roku został opublikwany Aneks nr 1 do Memorandum informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną 27.873.678 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,30 zł każda.