Zarząd spółki DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 stycznia 2016 r. otrzymał zawiadomienie od Spółki IDM S.A. w upadłości układowej. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez. IDM S.A dnia 14 stycznia 2016 roku nastąpiło przekroczenie progu 75 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poprzez objęcie akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. Przed wskazaną transakcją Spółka IDM S.A. nie posiadała żadnych akcji Devoran S.A. Po wskazanej transakcji akcjonariusz posiada 8.206.228 sztuk akcji Spółki, stanowiących 88,32% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 8.206.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących łącznie 88,32% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).