Raport Bieżący nr 14/2014

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Devoran), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego niniejszym informuje, iż w dniu 16 maja 2014 r. Devoran zawarł istotną umowę w rozumieniu § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (dalej: Umowa). Jednocześnie Zarząd Devoran S.A. przekazuje następujące informacje dotyczące zawartej Umowy.
1. Data zawarcia Umowy:
16 maja 2014 r.

2. Strony Umowy:
a) Devoran Spółka Akcyjna(dalej Devoran S.A.) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, NIP: 1132389774, REGON: 015275142, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000260376 – Emitent
b) Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna(dalej DM IDM S.A.) z siedzibą w Krakowie, adres: Mały Rynek 7, 31-041 Kraków, NIP: 676-20-70-700, REGON: 351528670, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000004483 – DM IDM SA

3. Przedmiot oraz istotne warunki Umowy:
W dniu 16 maja 2014 r. DM IDM SA zawarł z Emitentem porozumienie o wcześniejszym wykupie 7.000 (słownie: siedem tysięcy) obligacji imiennych serii AA, 28.000 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy) obligacji imiennych serii AB, 22.959 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) obligacji imiennych serii AC, 23.979 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) obligacji imiennych serii AD. Wartość wykupu obligacji została powiększona o należne odsetki od ww. obligacji. Łączna wartość wynikająca z umowy porozumienia wykupu oraz należnych odsetek od obligacji to: 85.013.133,14 zł (osiemdziesiąt pięć milionów trzynaście tysięcy sto trzydzieści trzy złote 14/100).

4. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów.

5. Umowa została uznana za istotną umowę, ponieważ stosownie do treści Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO przedmiot Umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych Devoran S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.