Porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji – zawarcie istotnej umowy

Raport Bieżący nr 14/2014

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Devoran), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego niniejszym informuje, iż w dniu 16 maja 2014 r. Devoran zawarł istotną umowę w rozumieniu § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (dalej: Umowa). Jednocześnie Zarząd Devoran S.A. przekazuje następujące informacje dotyczące zawartej Umowy.
1. Data zawarcia Umowy:
16 maja 2014 r.

2. Strony Umowy:
a) Devoran Spółka Akcyjna(dalej Devoran S.A.) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, NIP: 1132389774, REGON: 015275142, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000260376 – Emitent
b) Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna(dalej DM IDM S.A.) z siedzibą w Krakowie, adres: Mały Rynek 7, 31-041 Kraków, NIP: 676-20-70-700, REGON: 351528670, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000004483 – DM IDM SA

3. Przedmiot oraz istotne warunki Umowy:
W dniu 16 maja 2014 r. DM IDM SA zawarł z Emitentem porozumienie o wcześniejszym wykupie 7.000 (słownie: siedem tysięcy) obligacji imiennych serii AA, 28.000 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy) obligacji imiennych serii AB, 22.959 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) obligacji imiennych serii AC, 23.979 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) obligacji imiennych serii AD. Wartość wykupu obligacji została powiększona o należne odsetki od ww. obligacji. Łączna wartość wynikająca z umowy porozumienia wykupu oraz należnych odsetek od obligacji to: 85.013.133,14 zł (osiemdziesiąt pięć milionów trzynaście tysięcy sto trzydzieści trzy złote 14/100).

4. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów.

5. Umowa została uznana za istotną umowę, ponieważ stosownie do treści Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO przedmiot Umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych Devoran S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close