Raport Bieżący nr 23/2015

Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Devoran”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000260376 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego niniejszym informuje, iż w dniu 14 października 2015 r. Devoran zawarł istotną umowę w rozumieniu § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (dalej: Umowa). Jednocześnie Zarząd Devoran S.A. przekazuje następujące informacje dotyczące zawartej Umowy.

1. Data zawarcia Umowy:

14 października 2015 r.

2. Strony Umowy:

a) Devoran Spółka Akcyjna (dalej: „Devoran SA”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa, NIP: 1132389774, REGON: 015275142, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000260376,

b) IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej (dalej: „ IDM SA”) z siedzibą w Krakowie, adres: Mikołajska 26/5, 31-027 Kraków, NIP: 676-20-70-700, REGON: 351528670, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000004483,

3. Przedmiot oraz istotne warunki Umowy:

W dniu 14 października 2015 r. IDM SA zawarł z Emitentem porozumienie o wcześniejszym wykupie 6.056 (słownie: sześć tysięcy pięćdziesiąt sześć) sztuk obligacji serii AC o wartości nominalnej 1000,00 (słownie: jeden tysiąc) zł każda. Wartość wykupu obligacji została powiększona o należne odsetki od ww. obligacji. Łączna wartość wynikająca z umowy porozumienia wykupu oraz należnych odsetek od obligacji to: 7.139.418,40 zł (siedem milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych i czterdzieści groszy).

4. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów.

5. Umowa została uznana za istotną umowę, ponieważ stosownie do treści Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO przedmiot Umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych Devoran S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.