Raport bieżący 10/2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym w związku z zakończeniem subskrypcji zamkniętej akcji serii M prowadzonej w trybie oferty publicznej, podjął uchwałę nr 1/12/2016 w sprawie przydziału akcji serii M na podstawie której dokonano przydziału 14.233.603 (słownie: czternaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset trzy) akcji inwestorom którzy prawidłowo subskrybowali i opłacili akcje.