Raport Bieżący nr 15/2015

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 26 sierpnia 2015 roku przez Zarząd Emitenta Uchwały nr 01/08/2015 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii L oraz Uchwały nr 02/08/2015 w sprawie ustalenia ceny akcji serii L.

Zgodnie z podjętymi Uchwałami Zarząd Emitenta informuję, iż:

Niniejszym ustala się następujący harmonogram oferty publicznej akcji serii L:

04 września 2015 r. – Publikacja Memorandum Informacyjnego Devoran S.A.,

07 września 2015 r. – Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru na akcje serii L tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych,

21 września 2015 r. – Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru na akcje serii L tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych,?

05 października 2015 r. – Przydział akcji serii L objętych w wykonaniu prawa poboru (zapisów podstawowych i dodatkowych),

06 października 2015 r. – Przyjmowanie zapisów na akcje serii L nieobjęte w wykonaniu prawa poboru przez podmioty które odpowiedzą na ofertę Zarządu Spółki,

08 października 2015 r. – Przydział zapisów na akcje serii L objęte w odpowiedzi na ofertę Zarządu.

Zarząd Emitenta ustala cenę akcji serii L w kwocie 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy).

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.