Raport Bieżący nr 22/2016

Zarząd spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21 grudnia 2016 r. dokonał dookreślenia kwoty kapitału zakładowego Spółki postanawiając, iż wynosi on 7.057.448,70 zł. W związku z powyższym Zarząd Spółki określił również nowe następujące brzmienie § 8 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.057.448,70 zł (siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

a) 78.850 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii A, o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda, są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy,

b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,

c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,

d) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,

e) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,

f) 208.850 (dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,

g) 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,

h) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,

i) 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,

j) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,

k) 8.353.526 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,

l) 14.233.603 (czternaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda.

Oświadczenie zostało złożone stosownie do treści § 2 Uchwały nr 24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w najbliższych dniach zostaną złożone do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział KRS dokumenty w celu rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego Spółki.

O rejestracji przez ww. Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Regulaminu ASO