Oświadczenie Zarządu Spółki o wysokości kapitału zakładowego.

Raport Bieżący nr 22/2016

Zarząd spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21 grudnia 2016 r. dokonał dookreślenia kwoty kapitału zakładowego Spółki postanawiając, iż wynosi on 7.057.448,70 zł. W związku z powyższym Zarząd Spółki określił również nowe następujące brzmienie § 8 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.057.448,70 zł (siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

a) 78.850 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii A, o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda, są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy,

b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,

c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,

d) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,

e) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,

f) 208.850 (dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,

g) 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,

h) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,

i) 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,

j) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,

k) 8.353.526 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,

l) 14.233.603 (czternaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda.

Oświadczenie zostało złożone stosownie do treści § 2 Uchwały nr 24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w najbliższych dniach zostaną złożone do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział KRS dokumenty w celu rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego Spółki.

O rejestracji przez ww. Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Regulaminu ASO

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close