Raport Bieżący nr 23/2017

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w związku ze zwołaniem na dzień 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: „ZWZ”), Emitent wprowadził zmiany dodając do porządku obrad dodatkowe uchwały.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Devoran Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią…………..z Rady Nadzorczej Spółki z dniem…………
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Devoran Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią…………..do Rady Nadzorczej Spółki z dniem…………
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W związku z powyższym do porządku obrad został dodany punkt (12) dotyczący podjęcia uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.
W załączeniu formularz pełnomocnictw na ZWZ oraz projekty uchwał uwzględniające nowy porządek obrad ZWZ wraz z treścią nowych uchwał.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.