Bieżący | ESPI | 3/2020

Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2020 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1. Polish American Investment Fund:
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 1. 175.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 1.175.000
Udział w liczbie głosów na WZA: 100 %
Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,98%