Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku

Raport Kwartalny nr 25/2017

 Niniejsza korekta związana jest z faktem, iż zmieniła się strategia rozwoju emitenta (komunikat ESPI nr 6/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, a co za tym idzie zmiana zasad rachunkowości. Stąd też konieczna jest aktualizacja opisu w pkt 2 „INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU”. W związku z faktem, iż Emitent nie będzie prowadził działalności jako fundusz venture capital/private equity, nie może aktualnie już stosować MSSF 10.
 Pozostałe dane i informacje z raportu okresowego nie uległy zmianie.
 nowa treść pkt 2 po korekcie:
 Raport kwartalny Devoran S.A. został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” (postanowienia § 5 ust. 4.1 i 4.2). Sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i Strat Spółka sporządziła w wariancie kalkulacyjnym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
Spółka w 2017 roku zaprzestała stosowania MSSF 10 w związku z podjęciem decyzji o zaprzestaniu działalności inwestycyjnej i rozpoczęciu działalności samodzielnie, jak i w ramach grupy kapitałowej. W związku z tym spółka rozpoczęła publikowanie sprawozdań skonsolidowanych w związku z przekwalifikowaniem spółki zależnej z aktywów krótkoterminowych do zbycia na aktywa długoterminowe podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close