Raport Kwartalny nr 25/2017

 Niniejsza korekta związana jest z faktem, iż zmieniła się strategia rozwoju emitenta (komunikat ESPI nr 6/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, a co za tym idzie zmiana zasad rachunkowości. Stąd też konieczna jest aktualizacja opisu w pkt 2 „INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU”. W związku z faktem, iż Emitent nie będzie prowadził działalności jako fundusz venture capital/private equity, nie może aktualnie już stosować MSSF 10.
 Pozostałe dane i informacje z raportu okresowego nie uległy zmianie.
 nowa treść pkt 2 po korekcie:
 Raport kwartalny Devoran S.A. został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” (postanowienia § 5 ust. 4.1 i 4.2). Sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i Strat Spółka sporządziła w wariancie kalkulacyjnym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
Spółka w 2017 roku zaprzestała stosowania MSSF 10 w związku z podjęciem decyzji o zaprzestaniu działalności inwestycyjnej i rozpoczęciu działalności samodzielnie, jak i w ramach grupy kapitałowej. W związku z tym spółka rozpoczęła publikowanie sprawozdań skonsolidowanych w związku z przekwalifikowaniem spółki zależnej z aktywów krótkoterminowych do zbycia na aktywa długoterminowe podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.