Korekta raportu EBI nr 16/2015 – Przekazanie informacji zgodnie z przepisami art. 434 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Raport Bieżący nr 17/2015

W opublikowanym raporcie EBI nr 16/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku doszło do przypadkowej pomyłki w treści pkt 5 i 6. W związku z powyższym Emitent koryguje treść raportu EBI nr 16/2015 w następujący sposób:

Przed korektą było:

5) Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom:

Akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii L w stosunki 1:9 tj. na każdą jedną (1) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru (tj. 5 września 2015 roku) akcjonariuszowi przysługuje dziewięć (9) praw poboru. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie stosownie do treści art. 426 §1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze którym służyć będzie prawo poboru Akcji Serii L będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii L w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie przewidzianym w zdaniach poprzedzającym Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

6) Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat:

Wpłaty na akcje będą dokonywane w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których są zarejestrowane prawa poboru lub w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy, jeśli prawa poboru są zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez depozytariuszy. Akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii L w stosunki 1:9 tj. na każdą jedną (1) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługuje dziewięć (9) praw poboru. Skutkiem niewykorzystania przez akcjonariusza prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat będzie wygaśnięcie prawa poboru.

Po korekcie jest:

5) Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom:

Akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii L w stosunki 1:9 tj. na każdą jedną (1) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) prawo poboru, które upoważnia do objęcia 9 (dziewięciu) akcji nowej emisji. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie stosownie do treści art. 426 §1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze którym służyć będzie prawo poboru Akcji Serii L będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii L w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie przewidzianym w zdaniach poprzedzającym Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

6) Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat:

Wpłaty na akcje będą dokonywane w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których są zarejestrowane prawa poboru lub w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy, jeśli prawa poboru są zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez depozytariuszy. Akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii L w stosunki 1:9 tj. na każdą jedną (1) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) prawo poboru, które upoważnia do objęcia 9 (dziewięciu) akcji nowej emisji. Skutkiem niewykorzystania przez akcjonariusza prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat będzie wygaśnięcie prawa poboru.

Pozostała treść raportu EBI nr 16/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close