Raport bieżący z plikiem 4/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”), niniejszym informuje, o wystąpieniu oczywistej omyłki pisarskiej w projekcie uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 w części dotyczącej zestawienia zmian w kapitale własnym sporządzonym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r.

Emitent błędnie podał kwotę zwiększenia kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 r. jako kwotę 471.402,56 zł podczas gdy zwiększenie kapitału własnego Emitenta na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło 6.847.593,63 zł. W związku z powyższym Emitent podaje ponownie projekty uchwał na ZWZ z uwzględnieniem przedmiotowej korekty. W pozostałym zakresie raport Emitenta nr 4/2016 z dnia 03 czerwca 2016 r. pozostaje bez zmian.