Korekta raportu bieżącego nr 20/2016

Raport Bieżący nr 21/2016

Zarząd spółki Devoran S.A. (dalej: „Emitent”) niniejszym publikuje korektę raportu bieżącego nr 20/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku, w którym omyłkowo został pominięty punkt dotyczący sposobu pokrycia akcji, a także zaszła omyłka pisarska przy podaniu daty przydziału akcji w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki.

Poniżej prawidłowa treść raportu:

 Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o zakończeniu emisji akcji serii M, emitowanych na podstawie Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 czerwca 2016 r. Emisja została przeprowadzona w trybie oferty publicznej.
 1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
– data rozpoczęcia przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych: 10 listopada 2016 r.,

– data zakończenia przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych: 24 listopada 2016 r.,

– data przyjmowania zapisów nie objętych w wykonywania prawa poboru przez podmioty, które odpowiedzą na ofertę Zarządu Spółki: 06-08 grudnia 2016 r.

 

2) Data przydziału akcji zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych: 05 grudnia 2016 r.

Data przydziału akcji w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki: 12 grudnia 2016 r.
 3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 27.873.678 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M.

 

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Nie wystąpiła.

 

5) Liczba akcji serii M, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

14.233.603 (słownie: czternaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset trzy) akcje.

 

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Cena emisyjna dla zapisów podstawowych i dodatkowych: 0,30 zł (trzydzieści groszy),

Cena emisyjna dla akcji obejmowanych w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki: 0,30 zł (trzydzieści groszy),
6a) Opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne).
 52603 akcje zostały objęte za gotówkę. 14181000 akcji zostało objętych w ramach umowy potrącenia wierzytelności ze spółką Carom sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest wzajemne potrącenie wierzytelności przysługujących Carom sp. z o.o. wobec Emitenta w wysokości 4.254.300,00 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta) złotych z tytułu zapłaty ceny za nabycie udziałów w spółce DLKF sp. z o.o. z wierzytelnością Emitenta wobec Carom sp. z o.o. z tytułu zapłaty zobowiązania z tytułu opłacenia wartości emisyjnej obejmowanych akcji serii M w łącznej kwocie 4.254.300,00 złotych.

7) Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:

-zapisy podstawowe i dodatkowe: 20

– zapisy w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki: 1

8) Liczba podmiotów, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 21

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

 W ofercie akcji serii M nie uczestniczyli subemitenci.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii M
Ze względu na fakt, iż na dzień niniejszego raportu Spółka nie otrzymała jeszcze wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w Ofertę oraz od instytucji rynku kapitałowego, informacja dotycząca wszystkich kosztów oferty poniesionych przez Spółkę wraz z podziałem zostanie przekazana do publicznej wiadomości w późniejszym terminie w formie raportu bieżącego.”
Podstawa prawna:
 §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close