Raport Bieżący nr 21/2016

Zarząd spółki Devoran S.A. (dalej: „Emitent”) niniejszym publikuje korektę raportu bieżącego nr 20/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku, w którym omyłkowo został pominięty punkt dotyczący sposobu pokrycia akcji, a także zaszła omyłka pisarska przy podaniu daty przydziału akcji w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki.

Poniżej prawidłowa treść raportu:

 Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o zakończeniu emisji akcji serii M, emitowanych na podstawie Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 czerwca 2016 r. Emisja została przeprowadzona w trybie oferty publicznej.
 1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
– data rozpoczęcia przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych: 10 listopada 2016 r.,

– data zakończenia przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych: 24 listopada 2016 r.,

– data przyjmowania zapisów nie objętych w wykonywania prawa poboru przez podmioty, które odpowiedzą na ofertę Zarządu Spółki: 06-08 grudnia 2016 r.

 

2) Data przydziału akcji zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych: 05 grudnia 2016 r.

Data przydziału akcji w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki: 12 grudnia 2016 r.
 3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 27.873.678 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M.

 

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Nie wystąpiła.

 

5) Liczba akcji serii M, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

14.233.603 (słownie: czternaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset trzy) akcje.

 

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Cena emisyjna dla zapisów podstawowych i dodatkowych: 0,30 zł (trzydzieści groszy),

Cena emisyjna dla akcji obejmowanych w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki: 0,30 zł (trzydzieści groszy),
6a) Opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne).
 52603 akcje zostały objęte za gotówkę. 14181000 akcji zostało objętych w ramach umowy potrącenia wierzytelności ze spółką Carom sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest wzajemne potrącenie wierzytelności przysługujących Carom sp. z o.o. wobec Emitenta w wysokości 4.254.300,00 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta) złotych z tytułu zapłaty ceny za nabycie udziałów w spółce DLKF sp. z o.o. z wierzytelnością Emitenta wobec Carom sp. z o.o. z tytułu zapłaty zobowiązania z tytułu opłacenia wartości emisyjnej obejmowanych akcji serii M w łącznej kwocie 4.254.300,00 złotych.

7) Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:

-zapisy podstawowe i dodatkowe: 20

– zapisy w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki: 1

8) Liczba podmiotów, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 21

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

 W ofercie akcji serii M nie uczestniczyli subemitenci.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii M
Ze względu na fakt, iż na dzień niniejszego raportu Spółka nie otrzymała jeszcze wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w Ofertę oraz od instytucji rynku kapitałowego, informacja dotycząca wszystkich kosztów oferty poniesionych przez Spółkę wraz z podziałem zostanie przekazana do publicznej wiadomości w późniejszym terminie w formie raportu bieżącego.”
Podstawa prawna:
 §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.