EBI | 21/2020

Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym postanowiła wybrać:
1. na przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Grzegorza Onichimowskiego;
2. na wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pana Radosława Grabosia; oraz
3. na sekretarza Rady Nadzorczej panią Sandrę Strzelecką.

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym przyjęła tekst jednolity statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki podjętych dnia 21 października 2020 r.

Przyjęty tekst jednolity statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Życiorysy przewodniczącego oraz sekretarza Rady Nadzorczej Spółki stanowiły załączniki do raportu bieżącego Spółki nr 20/2020.
Życiorys wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki stanowił załączniki do raportu bieżącego Spółki nr 9/2020.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEV_201106_Zał_RB_Tekst jednolity statutu spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęty dnia 6 listopada 2020 r.pdf