Raport bieżący 2/2018

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent), informuje, że w dniu dzisiejszym zwołał
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 lutego 2018 r. (raportem ESPI nr 1/2018 z dnia 19 stycznia 2017 r), które w porządku obrad zawiera m.in. rozszerzenie przedmiotu działalności i zmianę nazwy Emitenta.

Zarząd Emitenta rekomenduje rozszerzenie przedmiotu działalności w obszarze rozwoju rozwiązań
technologicznych – ze szczególnym uwzględnieniem technologii blockchain – dla sektora informatycznego i finansowego.
Głównymi obszarami działalności Spółki miałyby być w przyszłości:
– tworzenie rozwiązań i planów marketingowych społecznościom blockchain,
– budowa zaplecza serwerowni („koparek”) spełniających wysoką wydajność mocy obliczeniowych i udzielanie tej mocy sieci blockchain,
– nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi celem rozwoju tehnologii blockchain.
Działalność dotychczasowa polegająca na inwestowaniu w nieruchomości komercyjne będzie kontynuowana.

Zarząd Emitenta uważa, że w przyszłości jego główne przychody będą generowane w oparciu o planowany zakres nowej działalności stąd tez podjął decyzję o zaproponowaniu zmiany nazwy Emitenta oraz wprowadzeniu do Statutu zmian w zakresie prowadzonej działalności poprzez dodanie nowych punktów. Realizacja ww. planów rozwoju będzie możliwa po zaakceptowaniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozszerzenia przedmiotu działalności.