Zarząd Spółki informuje o niezawinionym incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”). Wskazane naruszenie dotyczy nieprzekazania informacji o zmianie porządku obrad w NWZA Devoran Spółka Akcyjna, które odbędzie się 31 grudnia 2013 roku.

Dnia 18 grudnia 2013 roku do siedziby Spółki wpłynęło pismo z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie opublikowania raportu z nowym porządkiem obrad NWZA Spółki zwołanego na dzień 31.12.2013r. W piśmie wskazano iż 9 grudnia Giełda otrzymała do wiadomości dokument będący wnioskiem o umieszczenie określonych spraw
w porządku obrad walnego zgromadzenia spółki Devoran S.A., podpisany przez akcjonariuszy Spółki reprezentujących łącznie 5,26% kapitału zakładowego oraz 4,85% ogólnej liczby głosów, którego to dokumentu Spółka nie otrzymała. Po otrzymaniu informacji z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Spółka opublikowała w raporcie nr 29/2013 w dniu 20.12.2013r. nowy porządek obrad wg żądania akcjonariuszy.

Podstawa prawna: Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu