Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 stycznia 2016 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Witolda Gazdy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Pana Witolda Gazdę dnia 14 stycznia 2016 roku nastąpiło zmniejszenie udziału progu 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zmniejszenie nastąpiło w wyniku rejestracji w dniu 14 stycznia 2016 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii L. Przed rejestracją akcji serii L Pan Witold Gazda posiadał 58.710 akcji Spółki ( co stanowiło 6,26% udziału w kapitale zakładowym Spółki), uprawniających do 58.710 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ( stanowiących łącznie 5,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).

W wyniku rejestracji akcji serii L udział w kapitale zakładowym Spółki na dzień 14 stycznia 2016 r. wynosił 58.710 akcji i uległ zmniejszeniu do 0,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniał do 58.710 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki( stanowiących 0,63% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).