Raport bieżący 6/2014

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), Zarząd Devoran S.A. informuje, iż w dniu 16.04.2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Łukasza Michalskiego (Zawiadamiający) o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 5%.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji