Raport bieżący 5/2014

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), Zarząd Devoran S.A. informuje, iż w dniu 15.04.2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Łukasza Michalskiego, Pani Ewy Lachera oraz Pana Marka Józefiaka(Zawiadamiający)o rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy z dnia 31.12.2013r. na mocy którego zawiadamiający posiadali łącznie 8,58% w liczbie głosów ogółem. W wyniku rozwiązania przedmiotowego porozumienia zmniejszył się łączny udział w liczbie głosów ogółem poniżej progu 5%.