Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pani Izabeli Karaszewskiej.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem udział głosów Pani Izabeli Karaszewskiej w ogólnej liczbie głosów Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. osiągnął poziom 13,44%.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w wyniku zawartej w dniu 30 lipca 2013 roku umowy cywilno-prawnej poza rynkiem regulowanym.

Przed zawarciem w/w transakcji Pani Izabela Karaszewska nie posiadała akcji Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A.

Po zawarciu w/w transakcji Pani Izabela Karaszewska posiada 6.835.000 akcji imiennych, stanowiących 14,57% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 13.670.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 13,44% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.