Zarząd Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgodnie z zapisem art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 10 stycznia 2014r., po zarządzonej przerwie Uchwałą nr 1 z dnia 31 grudnia 2013r. Lista z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów.

 

Liczba akcji na NWZA: 33.255.000 sztuk

 

1. Michalski Łukasz – 4.600.000 akcji uprawniających do 4.600.000 głosów, co stanowiło 13,83% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 4,53% ogólnej liczny głosów.

2. Lachera Ewa – 4.600.000 akcji uprawniających do 4.600.000 głosów, co stanowiło 13,83% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 4,53% ogólnej liczny głosów.

3. Przybyłowski Henryk – 4.050.000 akcji uprawniających do 4.050.000 głosów, co stanowiło 12,18% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 3,98% ogólnej liczny głosów.

4. Marczak Przemysław – 6.000.000 akcji uprawniających do 6.000.000 głosów, co stanowiło 18,04% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 5,90% ogólnej liczny głosów.

5. Karaszewska Izabela – 6.835.000 akcji uprawniających do 13.670.000 głosów, co stanowiło 41,11% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 13,45% ogólnej liczny głosów.