3Raport Bieżący nr 18/2015

 

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informacje, iż w dniu 2 września 2015 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) podjął uchwałę nr 585/15, na mocy której postanowił zarejestrować 937.700 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, o wartości nominalnej 0,30 zł każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 sierpnia 2015 r., dla których dniem prawa poboru jest 5 września 2015 r., oraz oznaczyć je kodem PLVGUAR0052.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.