Publikacja Memorandum Informacyjnego

Raport bieżący 7/2016

Zarząd Devoran S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 10 listopada 2016 roku na stronie internetowej Spółki, (www.devoran.pl) w zakładce Oferta Publiczna opublikowane zostało Memorandum Informacyjne dotyczące emisji akcji serii M. Przyjmowanie zapisów na wykonanie Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych na akcje serii M odbywać będzie się w terminie od 10 do 24 listopada 2016 r. Dniem ustalenia prawa poboru był dzień 28 października 2016 r.

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii M

Raport Bieżący nr 15/2016

Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2016 r., podjął w dniu dzisiejszym Uchwałę nr 1 w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M.

W związku z podjęciem ww. uchwały Spółka informuje, iż jednostkowa cena emisyjna akcji serii M wynosi 0,30 PLN.

Zawarcie istotnej transakcji

Raport bieżący 6/2016

Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym pomiędzy Emitentem a spółką pod firmą Carom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarta została umowa sprzedaży udziałów na podstawie której Emitent nabył od Carom sp. z o.o. 2.000 udziałów w spółce DLKF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanowiących 100 % udziału w kapitale zakładowym tej spółki, za łączną cenę 4.254.300,00 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta) złotych. Termin zapłaty ceny został ustalony do dnia 31 grudnia 2016 r. Umowa nie przewiduje zastrzeżenia warunku jak również nie zawiera postanowień odbiegających od standardów powszechnie obowiązujących w obrocie.

W ocenie Zarządu wskazana umowa ma dla Emitenta istotne znaczenie z uwagi na wartość transakcji.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Raport Bieżący nr 11/2016

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2016 r.

Podstawa prawna § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

PDF

Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2016 r.

Raport bieżący 5/2016

Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 r.:

Izabela Karaszewska – posiadająca 78.850 akcji, dających 157.700 głosów, co stanowiło 100 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 1.68 % w ogólnej liczbie głosów.

Korekta raportu bieżącego nr 4/2016 z dnia 03.06.2016 r. Zwołanie Walnego Zgromadzenia na 30.06.2016

Raport bieżący z plikiem 4/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”), niniejszym informuje, o wystąpieniu oczywistej omyłki pisarskiej w projekcie uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 w części dotyczącej zestawienia zmian w kapitale własnym sporządzonym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r.

Emitent błędnie podał kwotę zwiększenia kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 r. jako kwotę 471.402,56 zł podczas gdy zwiększenie kapitału własnego Emitenta na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło 6.847.593,63 zł. W związku z powyższym Emitent podaje ponownie projekty uchwał na ZWZ z uwzględnieniem przedmiotowej korekty. W pozostałym zakresie raport Emitenta nr 4/2016 z dnia 03 czerwca 2016 r. pozostaje bez zmian.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30.06.2016 r.

Raport bieżący z plikiem 9/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000260376, (dalej zwana także „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74, 02-803 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.

4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015.

7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.

10.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

13.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M na okaziciela z prawem poboru z dniem prawa poboru określonym na 28 października 2016 r., dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

14.Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu.

Informacja o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 stycznia 2016 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Przemysława Marczaka o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Pana Przemysława Marczaka dnia 14 stycznia 2016 roku nastąpiło zmniejszenie udziału progu 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zmniejszenie nastąpiło w wyniku rejestracji w dniu 14 stycznia 2016 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii L. Przed rejestracją akcji serii L Pan Przemysław Marczak posiadał 58.566 akcji Spółki ( co stanowiło 6,2% udziału w kapitale zakładowym Spółki), uprawniających do 58.566 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ( stanowiących łącznie 5,7% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).

W wyniku rejestracji akcji serii L udział w kapitale zakładowym Spółki na dzień 14 stycznia 2016 r. wynosił 58.566 akcji i uległ zmniejszeniu do 0,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniał do 58.566 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki( stanowiących 0,62% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).

Informacja o zmniejszeniu udziału ponizej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 stycznia 2016 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Witolda Gazdy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Pana Witolda Gazdę dnia 14 stycznia 2016 roku nastąpiło zmniejszenie udziału progu 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zmniejszenie nastąpiło w wyniku rejestracji w dniu 14 stycznia 2016 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii L. Przed rejestracją akcji serii L Pan Witold Gazda posiadał 58.710 akcji Spółki ( co stanowiło 6,26% udziału w kapitale zakładowym Spółki), uprawniających do 58.710 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ( stanowiących łącznie 5,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).

W wyniku rejestracji akcji serii L udział w kapitale zakładowym Spółki na dzień 14 stycznia 2016 r. wynosił 58.710 akcji i uległ zmniejszeniu do 0,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniał do 58.710 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki( stanowiących 0,63% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).