Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący 7/2018

Zarząd Spółki Devoran S.A. _dalej: „Emitent”_ informuje, że w dniu 28 lutego 2018 r. powziął wiedzę o zawarciu umowy współpracy w zakresie pozyskiwania reklamodawców ze spółką BCU Trading LLC z siedzibą w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie _dalej: „Spółka”_.
Zgodnie z warunkami umowy, Emitent będzie pozyskiwać reklamodawców do platformy społecznościowej FutureNet – www.adpro.futurenet.club i platformy reklamowej FutureAdPro – www.futureadpro.club. Za realizację umowy Emitentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% od wartości zawartej i zapłaconej reklamy. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
Emitent uznał przedmiotową umowę za istotną ze względu na fakt, że platforma społecznościowa FutureNet liczy kilka mln członków na całym świecie i stale się rozwija, a w 2017 r. wprowadziła na rynek własną kryptowalutę pod marką nazwą FuturoCoin.

 

 

 

Realizacja działań w ramach rozszerzonego przedmiotu działalności

Raport bieżący nr 6/2018

W nawiązaniu do raportu nr 2/2018 z dnia 19.01.2018 r. oraz w związku z rozszerzeniem przez NWZA w dniu 16.02.2018 r. przedmiotu działalności, Zarząd Spółki Devoran S.A. ( dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 19.02.2018 r. Emitent nabył za kwotę łączną 47.042,58 złotych brutto dwa zestawy serwerów, które będą wykorzystywane w pierwszym etapie testów dotyczących wydobywania kryptowalut i udzielania mocy sieci blockchain. Testy będą trwały przez okres 4 tygodni. Po tym okresie Emitent przedstawi wyniki testów i podejmie decyzje dotyczące rozbudowy serwerowni o kolejne urządzenia.

Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 16 lutego 2018 r.

Raport bieżący nr 5/2018

Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 16 lutego 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 16 lutego 2018 r.:

POLISH AMERICAN INVESTMENT FUND, LLC
Liczba akcji zarejstrowanych na NWZA – 11750000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji – 11750000
Udział głosów na NWZA – 67,75 %
Udział w ogólnej liczbie głosów – 4,98 %

CEZARY JASIŃSKI
Liczba akcji zarejestrowanych na NWZA – 325000
Liczba głosów z zaresjestrowanych akcji – 32500
Udział głosów na NWZA – 18,74 %
Udział w ogólnej liczbie głosów – 1, 38 %

PROFIT INVESTMENT LLC
Liczba akcji zarejstrowanych na NWZA – 234271
Liczba głosów z zarejstrowanych akcji – 234271
Udział głosów na NWZA – 13,51 %
Udział w ogólnej liczbie głosów – 0,99 %

Kierunkowe plany rozwoju – rozszerzenie zakresu działalności

Raport bieżący 2/2018

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent), informuje, że w dniu dzisiejszym zwołał
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 lutego 2018 r. (raportem ESPI nr 1/2018 z dnia 19 stycznia 2017 r), które w porządku obrad zawiera m.in. rozszerzenie przedmiotu działalności i zmianę nazwy Emitenta.

Zarząd Emitenta rekomenduje rozszerzenie przedmiotu działalności w obszarze rozwoju rozwiązań
technologicznych – ze szczególnym uwzględnieniem technologii blockchain – dla sektora informatycznego i finansowego.
Głównymi obszarami działalności Spółki miałyby być w przyszłości:
– tworzenie rozwiązań i planów marketingowych społecznościom blockchain,
– budowa zaplecza serwerowni („koparek”) spełniających wysoką wydajność mocy obliczeniowych i udzielanie tej mocy sieci blockchain,
– nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi celem rozwoju tehnologii blockchain.
Działalność dotychczasowa polegająca na inwestowaniu w nieruchomości komercyjne będzie kontynuowana.

Zarząd Emitenta uważa, że w przyszłości jego główne przychody będą generowane w oparciu o planowany zakres nowej działalności stąd tez podjął decyzję o zaproponowaniu zmiany nazwy Emitenta oraz wprowadzeniu do Statutu zmian w zakresie prowadzonej działalności poprzez dodanie nowych punktów. Realizacja ww. planów rozwoju będzie możliwa po zaakceptowaniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozszerzenia przedmiotu działalności.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lutego 2018 roku wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 1/2018

Zarząd Spółki Devoran S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lutego 2018 r., które odbędzie się o godz. 10.00 w Warszawie (01-031) przy ul. Aleja Jana Pawła II 61C/lok 4 w Kancelarii Notarialnej Artura Kozaka. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz proponowane zmiany Statutu Spółki.

Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_-_DEVORAN_S.A..pdf
Projekty_uchwal_-_walne_DEVORAN_S.A..pdf 
Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_-_DEVORAN_S.A..pdf  
Proponowane_zmiany_Statutu_-_DEVORAN_S.A..pdf 

Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący nr 30/2017

W nawiązaniu do raportu nr 29/2017 Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zakończyły się negocjacje pomiędzy Emitentem a spółką pod firmą New Europe Alpha – Fund Management Services Sp. z o.o. Sp. komandytowo – akcyjna („NEA”) z siedzibą w Warszawie. Po zakończeniu negocjacji została zawarta umowa sprzedaży udziałów na podstawie której Emitent sprzedał NEA 120 udziałów w kapitale zakładowym spółki FCB 27 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym tej spółki, za łączną cenę 1.360.000,00 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych). Termin zapłaty ceny został ustalony do dnia 31 grudnia 2017 r. Umowa nie przewiduje zastrzeżenia warunku jak również nie zawiera postanowień odbiegających od standardów powszechnie obowiązujących w obrocie. W ocenie Zarządu wskazana umowa ma dla Emitenta istotne znaczenie z uwagi na wartość transakcji. Jednocześnie Emitent informuje, że transakcja została w całości rozliczona w dniu dzisiejszym.

Otrzymanie oferty zakupu udziałów w spółce FCB Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 29/2017

Zarząd DEVORAN S.A. niniejszym informuje, że w dniu 22.12.2017r. otrzymał od firmy New Europe Alpha – Fund Management Services Sp. z o.o. ofertę zakupu 120 udziałów w spółce FCB 27 Sp. z o.o. za cenę łączną 1.302.000 zł (jeden milion trzysta dwa tysiące złotych).

Zarząd zamierza odpowiedzieć na ofertę i podjąć negocjacje dotyczące uzyskania satysfakcjonującej ceny i ustalenia warunków transakcji.

Wynajem, zakup i modernizacja nieruchomości komercyjnych

Kontakt

Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

tel.: 22 548 01 45
fax: 22 548 00 01
e-mail: office@devoran.pl