(ESPI) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 27.06.2013 r.

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. przekazuje poniżej wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku:

1. ANETA JURKIWEICZ:
ilość głosów: 20 062 004
% głosów na WZA: 51,26%
% głosów w oólnej liczbie głosów: 19,74%

2. HENRYK PRZYBYŁOWSKI:
ilość głosów: 4 000 050
% głosów na WZA: 10,35%
% głosów w oólnej liczbie głosów: 3,93%

3. LECH PRZYŁUSKI:
ilość głosów: 4 000 000
% głosów na WZA: 10,22%
% głosów w oólnej liczbie głosów: 3,93%

4. JERZY ORŁOWSKI:
ilość głosów: 3 000 100
% głosów na WZA: 7,67%
% głosów w oólnej liczbie głosów: 2,95%

5. ADAM CZUPITA:
ilość głosów: 2 600 000
% głosów na WZA: 6,64%
% głosów w oólnej liczbie głosów: 2,56%

6. MIROSŁAW WIERZBOWSKI:
ilość głosów: 2 000 000
% głosów na WZA: 5,11%
% głosów w oólnej liczbie głosów: 1,97%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

(EBI) Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2013 r.

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść powziętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2013 roku.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Damian Ponczek – Prezes Zarządu

(EBI) Raport Roczny za 2012 rok

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za rok obrotowy 2012.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Damian Ponczek – Prezes Zarządu

(EBI) Zmiana terminu publikacji Raportu rocznego za 2012 rok

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A., w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 4/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r., niniejszym informuje iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości Raportu rocznego za 2012 rok. Pierwotnie wyznaczony termin publikacji na dzień 14 czerwca 2013 r. decyzją Zarządu zostaje zmieniony na dzień 24 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
– Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Damian Ponczek – Prezes Zarządu

(EBI) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 27 czerwca 2013 roku oraz projekty uchwał

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2013 roku, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Jastrzębowskiego 24/U07 o godzinie 10.00.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektem uchwał Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Damian Ponczek – Prezes Zarządu

(EBI) Raport okresowy za I kwartał 2013 roku

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Damian Ponczek – Prezes Zarządu

(EBI) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii K

Zarząd spółki Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. informuje, iż w dniu 7 maja 2013 r.otrzymał Uchwałę Nr 468/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki POLSKO-AMERYKAŃSKI DOM INWESTYCYJNY S.A., na mocy której Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyznaczył dzień 9 maja 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 16.000.000 (szesnastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki POLSKO-AMERYKAŃSKI DOM INWESTYCYJNY S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 9 maja 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLVGUAR00011”. Akcje o których mowa powyżej, będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „VIAGUARA” i oznaczeniem „VGR”.

Podstawa prawna: par 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Damian Ponczek – Prezes Zarządu

(EBI) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii K

Zarząd spółki Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. informuje, iż w dniu 7 maja 2013 r.otrzymał Uchwałę Nr 468/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki POLSKO-AMERYKAŃSKI DOM INWESTYCYJNY S.A., na mocy której Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyznaczył dzień 9 maja 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 16.000.000 (szesnastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki POLSKO-AMERYKAŃSKI DOM INWESTYCYJNY S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 9 maja 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLVGUAR00011”. Akcje o których mowa powyżej, będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „VIAGUARA” i oznaczeniem „VGR”.

Podstawa prawna: par 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Damian Ponczek – Prezes Zarządu

(EBI) Wprowadzenie akcji serii K Emitenta do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

Zarząd spółki Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 452/2013 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii K Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.

Na mocy przedmiotowej Uchwały Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki POLSKO-AMERYKAŃSKI DOM INWESTYCYJNY S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna: par 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Damian Ponczek – Prezes Zarządu

(EBI) Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Damian Ponczek – Prezes Zarządu
Wynajem, zakup i modernizacja nieruchomości komercyjnych

Kontakt

Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

tel.: 22 548 01 45
fax: 22 548 00 01
e-mail: office@devoran.pl