(EBI) Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęła informacja, iż z dniem 15 października 2013 r. Pan Piotr Jurkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 15 października 2013r. Powodem rezygnacji są względy osobiste.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Korekta raportu nr 20/2013

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna przekazuje korektę raportu bieżącego nr 20/2013 z dnia 16.10.2013r. odnoszącego się do komunikatu o rezygnacji Pana Piotra Jurkiewicza z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Brzmienie tytuł raportu przed korektą:
„Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej”

Brzmienie tytuł raportu po korekcie:
„Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej”

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 października 2013 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 października 2013 r. o godz. 10.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Ilony Zielińskiej ul. al. KEN 47 / 58. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. raport okresowy za II kwartał 2013 roku

Zarząd Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2013 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(ESPI) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pani Izabeli Karaszewskiej.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem udział głosów Pani Izabeli Karaszewskiej w ogólnej liczbie głosów Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. osiągnął poziom 13,44%.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w wyniku zawartej w dniu 30 lipca 2013 roku umowy cywilno-prawnej poza rynkiem regulowanym.

Przed zawarciem w/w transakcji Pani Izabela Karaszewska nie posiadała akcji Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A.

Po zawarciu w/w transakcji Pani Izabela Karaszewska posiada 6.835.000 akcji imiennych, stanowiących 14,57% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 13.670.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 13,44% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

(ESPI) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. informuje, iż w dniu 31 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pani Anety Jurkiewicz.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem udział głosów Pani Anety Jurkiewicz w ogólnej liczbie głosów Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. zmniejszył się o 6.835.000 sztuk akcji imiennych.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie akcji nastąpiła w wyniku umowy sprzedaży akcji z dnia 30 lipca 2013 roku.

Po w/w zmianie Aneta Jurkiewicz posiada łącznie 6.446.004 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 6,84% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 6,35% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Liczba głosów wynosi 6.446.004 sztuki.

Przed w/w zmianą Aneta Jurkiewicz posiadała 13.281.004 akcji zwykłych na okaziciela oraz imiennych, stanowiących 14,10% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 19,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Liczba głosów wynosiła 20.062.004 sztuk.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

(EBI) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 31 lipca 2013 roku Pan Tomasz Kalisz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. z dniem 1 sierpnia 2013 roku. Pan Tomasz Kalisz złożył rezygnację z przyczyn osobistych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Zmiana Zarządu Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A.

Zarząd Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 31 lipca 2013 roku Pan Damian Ponczek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. z dniem 31 lipca 2013 roku. Pan Damian Ponczek złożył rezygnację z przyczyn osobistych.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. podjęła Uchwałę, na mocy której z dniem 31 lipca 2013 roku powołano Pana Jana Karaszewskiego na Prezesa Zarządu Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

(EBI) Podpisanie porozumienia z Pfizer Inc. z siedzibą w USA

Zarząd spółki Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. niniejszym informuje, że w dniu 1 lipca 2013 roku otrzymał porozumienie podpisane w Stanach Zjednoczonych dnia 27 czerwca 2013 roku przez koncern Pfizer Inc. z siedzibą w USA , Nowy Jork, 235 East 42nd Street i Pfizer Products Inc. z siedzibą w USA, Connecticut 06340, Eastern Point Road, Groton reprezentowany przez Panią Tiffany Trunko, Vice President & Assistant General Counsel – Trademarks, na mocy którego zostały zakończone wszelkie spory dotyczące znaków handlowych.

Na mocy porozumienia zarówno Pfizer Inc. z jednej strony jak i Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A., Vguara Inc . (następca Viaguara US Inc.), Pan Mirek Wierzbowski z drugiej strony, odstępują od dochodzenia wszelkich roszczeń, wezwań do pokrycia kosztów, naprawy szkód w stosunku do spraw jakie powstały w przeszłości oraz w związku z tym mogą się pojawić w przyszłości. Tym samym umowa ta kończy wieloletnie negocjacje. Porozumienie w imieniu Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. zostało podpisane przez pełnomocnika Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Damian Ponczek – Prezes Zarządu
Wynajem, zakup i modernizacja nieruchomości komercyjnych

Kontakt

Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

tel.: 22 548 01 45
fax: 22 548 00 01
e-mail: office@devoran.pl