Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | EBI | 8/2022

Zarząd spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 10.00, w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2021.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devo Energy S.A. za rok 2021.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: Devo Energy S.A. z działalności Devo Energy S.A. w roku obrotowym 2021.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devo Energy S.A. za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Devo Energy S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
11.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki Devo Energy S.A.
12.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki Devo Energy S.A.
13.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23.06.2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
14.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.04.2021 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
15.Podjęcie uchwały w przedmiocie zgody na zbycie udziałów spółki DLKF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
18.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
20.Wolne wnioski.
21.Zamknięcie obrad
Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVO_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

DEVO_ZWZ_Projekty uchwał.pdf

Formularz pełnomocnictwa_formularz instrukcja do głosowania.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Devo Energy za 2021.pdf

Wniosek Zarządu do ZWZ DEVO ENERGY S.A..pdf

Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta

Bieżący | EBI | 9/2022

Zarząd spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Michał Krzyżanowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 2 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu
 • Raport okresowy za I kwartał 2022 r.

  Kwartalny | EBI | 7/2022

  Zarząd Spółki Devo Energy S.A. przekazuje w załączniku raport okresowy za I kwartał 2022 roku.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

  Załączniki:

  DEVO ENERGYSA Q1 za 2022.pdf

  Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2022 rok

  Bieżący | EBI | 6/2022

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 opublikowanego w dniu 31 stycznia 2022 roku Zarząd spółki DEVO ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego (jednostkowego i skonsolidowanego) za I kwartał 2022 roku („Raport”) na dzień 16 maja 2022 r.
  Pierwotna data publikacji tego Raportu była ustalona na dzień 11 maja 2022 roku.
  Terminy przekazywania pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.
  Podstawa prawna:
  § 6 ust. 14.2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

  Jednostkowy raport roczny Spółki Devo Energy S.A. za 2021 rok. DEVO ENERGY

  Roczny | EBI | 4/2022

  Zarząd Spółki Devo Energy S.A. przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki za 2021 rok wraz z załącznikami.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

   

  Załączniki:

  DEVO_SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKOWE 2021.pdf

  GK DEVO sprawozdanie z działalności 2021.pdf

  DEVO_PISMO DO AKCJONARIUSZY 2021-sig.pdf

  2021 Devo Energy iA SBR UoR bez zastrzeżeń JSF-sig.pdf

  OŚWIADCZENIA ZARZĄDU DEVO ENERGY.pdf

  DEVO_WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE_EURO.pdf

  ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DEVO ENERGY SA 2021.pdf

   

  Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej DEVO ENERGY S.A. za 2021 rok

  Roczny | EBI | 5/2022

  Zarząd Spółki DEVO ENERGY S.A. przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Devoran S.A. za 2021 rok wraz z załącznikami.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

  Załączniki:

  DEVO_SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZA 2021.pdf

  GK DEVO sprawozdanie z działalności 2021-sig (1).pdf

  2021 GK Devo Energy iA SBR UoR bez zastrzeżeń SSF-sig.pdf

  DEVO_PISMO DO AKCJONARIUSZY 2021.pdf

  DEVO_WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE_EURO.pdf

  OŚWIADCZENIA ZARZĄDU GK DEVO ENERGY.pdf

  ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO GK DEVO ENERGY SA 2021.pdf

  Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2021 rok

  Bieżący | EBI | 3/2022

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 opublikowanego w dniu 31 stycznia 2022 roku Zarząd spółki pod DEVO ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2021 rok („Raport”) na dzień 21 marca 2022 r.
  Pierwotna data publikacji tego Raportu była ustalona na dzień 18 marca 2022 roku.
  Terminy przekazywania pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.

  Podstawa prawna:
  § 6 ust. 14.2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

  Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

  Bieżący | EBI | 24/2021

  Zarząd Spółki DEVO ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) że w dniu 15 grudnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Guryniuka oraz Pana Adama Bednarza.
  Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki Emitent przekazuje w załączeniu.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

   

  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

  Załączniki:

  ŻYCIORYS_MARCIN GURYNIUK.pdf

  ŻYCIORYS_ADAM BEDNARZ.pdf

  Zawarcie umowy z audytorem

  Bieżący | EBI | 2/2022

  Zarząd spółki pod DEVO ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 2 lutego 2022 roku została zawarta umowa z firmą audytorską IAUDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszno 8/62, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000441175, NIP 525-254-28-90, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 3828.
  Przedmiotem zawartej umowy jest przeprowadzenie ustawowego badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku.
  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

  Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

  Bieżący | EBI | 1/2022

  Zarząd spółki pod DEVO ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.:
  – Raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za 2021 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 18.03.2022 roku.
  – Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za I kwartał 2022 roku – w dniu 11.05.2022 roku,
  – Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za II kwartał 2022 roku – w dniu 10.08.2022 roku,
  – Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za III kwartał 2022 roku – w dniu 09.11.2022 roku,
  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż nie będzie publikował raportu kwartalnego (jednostkowego i skonsolidowanego) za IV kwartał 2021 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu

  Kontakt

  ul. Stefana Okrzei 1A
  03-715 Warszawa
  NIP: 956 235 44 46

  Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close